ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Na Pradu, Khok Pho, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาประดู่
กล้วย
ห้วยเปรียะ
ยางแดง
ควนประ
ตลาดนาประดู่
ศาลาลาก
สลาม