ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Na Ket, Khok Pho, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาเกตุ
ชะเมา
ควนลาแม
คลองช้าง
บาโงฆาดิง
หัวควน
คลองช้างออก