ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Pak Lo, Khok Pho, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บาเงง
คลองหิน
พระยา
บ่อหว้า
ชมภู่
ปากล่อ
โผงโผง (นอก)
โผงโผง (ใน)
ปลักใหญ่