ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Makrut, Khok Pho, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ยางแดง
โพธิ์
แลแป (นาใน)
นาค้อใต้
ป่ากัน
มะกรูด
หรัง