ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Khok Pho, Khok Pho, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กะโผะ
เคียน
ต้นธง
โคกโพธิ์ (ตลาดตก)
คลองช้าง
ทุ่งยาว
โคกโพธิ์ (ตลาดออก)
สามยอด
นิคม
ท่าคลอง
คลองปอม
พรุ