ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

Don Sai, Mai Kaen, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ป่าไหม้
รังมดแดง
ละเวง
ดอนทราย