ตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

Talo Krai Thong, Mai Kaen, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดินเสมอ
ทะเล
ตะโละไกรทอง
บิลยา