ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

Sai Thong, Mai Kaen, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โคกนิบง
สารวัน
กูวิง
ปลักแตน
ท่าช้าง