ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

Kok Tum, Dong Luang, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กกตูม
กกกอก
นาโคกกุง
สานแว้
ขัวสูง
คำผักกูด
แก่งนาง
นาหินกอง
ปากช่อง
ป่าไม้พัฒนา
แก่งนาง
ศรีถาวรพนา
แก่งนาง
เกษตรสมบูรณ์
บางทรายทอง
สุขสวัสดิ์