ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

Phang Daeng, Dong Luang, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
พังแดง
มะนาว
ติ้ว
นาหลัก
หนองหมู
นากระเดา
ห้วยเลา
หนองคอง