ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Na Sameng, Don Tan, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาสะเม็ง
นาสะเม็ง
นาสะโน
นาหว้า
โคกพัฒนา
หนองกระยัง
โนนสะอาด
ภูผาหอม
นาหว้า