ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Kok Daeng, Nikhom Kham Soi, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กกแดง
เหล่ากลาง
อุ่มไผ่
คำแฮดใหญ่
บะ
หินลาด
หนองสระพัง
ชัยเจริญ
นาหลวง
คำแฮดน้อย
ป่าแดง
อรัญญา
โนนเจริญ