ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Phu Wong, Nong Sung, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วังไฮ
วังไฮ
ผาขาม
บุ่ง
บุ่ง
นาตะแบง
นาตะแบง