ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Nong Sung Tai, Nong Sung, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หลุบปิ้ง
โคกกลาง
แวง
เหล่าน้อย
โคกหินกอง
แวง
หนองแคน
แวงใหม่