ยโสธร Yasothon

35 72 ยส YST
เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
อีสาน บัวแดง 539,257 4,161.67 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดยโสธร