ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Bang Phra Tai, La-un, Ranong

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กลาง
บางพระใต้
บางคงทอง