ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Nai Wong Nuea, La-un, Ranong

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ผาพิง
คอกช้าง
หมอลำ