ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Nai Wong Tai, La-un, Ranong

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บุรีรัมย์
เนินทอง
ทับเหนือ