ร้อยเอ็ด Roi et

45 25 รอ RET
สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
อีสาน ประดู่ 1,309,708 8,299.19 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด