ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Dong Klang, Chaturaphak Phiman, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดงกลาง
กุดแคน
ดงยาง
หัวนาคำ
นางงาม
พานมูล
หัวงัว
เก่าน้อย
หนองอี่กุ้ม
หัวนาคำ