ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Dong Daeng, Chaturaphak Phiman, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดงแดง
ผือฮี
เขวา
กอก
งูเหลือม
หนองเพียขันธ์
เหล่าจั่น
ดงแดง
เหล่าจั่น
เขวา
ผือฮี
งูเหลือม
ดงแดง
ดงแดง
กอก
ดงแดง