ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Du Noi, Chaturaphak Phiman, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดงยาง
ดงยาง
ดงยาง
ติ้ว
โนนสูง
หนองชาด
ดู่น้อย
หนองสิม
ช้างอีแก้ว
โนนไทย
หนองตอน้อย
หนองฮู
ป่าแดง
ดงยาง