ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Pa Sang, Chaturaphak Phiman, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ป่าสังข์
ดอนแคน
ร่องคำ
ดงเค็ง
หนองบัวเลิง
โคกมอน
หนองทุ่ม
ดอนดู่
ป่าม่วง
หนองคู
โนนเมือง
เหล่าสวนมอญ
ดอนแคน
ป่าสังข์