ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Lin Fa, Chaturaphak Phiman, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ลิ้นฟ้า
ลิ้นฟ้า
สวนมอญ
หวาย
หนองแซว
ป่าดวล
โนนสำราญ
หนองโล
หนองแก