ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Si Khot, Chaturaphak Phiman, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
อีโคตร
ค้อน้อย
เหล่าล้อ
หนองหิน
ดอนแคน
ดงเมืองจอก
สำโรง
ดงเมืองจอก
น้ำสร้าง