ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Phue, Chaturaphak Phiman, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองผือ
อุ่มจาน
ข่าใหญ่
ข่าน้อย
หนองแอก
หนองหอย
หนองแวง
หนองหัวคน
หนองผือ
ข่าใหญ่
หนองผือ