ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

I Ngong, Chaturaphak Phiman, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กุดจอก
ค้อ
อีง่อง
สวนมอญ
หนองหน่อง
หนองผง
หนองบั่ว
สวนมอญ
หนองหน่องพัฒนา