ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Mueang Hong, Chaturaphak Phiman, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เมืองหงส์
เมืองหงส์
หนองคู
หนองสระพัง
โคกกลาง
โคกชาด
ดอนมะหรี่
โนนขมิ้น
ไม้ล่าว
หัวหนอง
หัวฝาย
ค่ายเสรี
วังโดน
ใหม่ประสาทพร
เมืองหงส์
เมืองหงส์
ไม้ล่าว