ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Khok Lam, Chaturaphak Phiman, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โคกล่าม
โคกล่าม
หนองสิม
หนองผือน้อย
หนองคูบอน
เหล่ายูง
เหล่ายูง
หนองคลอง
หนองกระเดา
หนองคูบอน
หนองพวง
หนองผือน้อย
หนองบัวเลิง
โคกล่าม
หนองคูบอน
หนองโพ่น