ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

Changhan, Changhan, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เหล่างิ้ว
เหล่างิ้ว
จังหาร
จังหาร
ตลาดค้อ
โต้น
จ่าเหลา
นา
แคน
โนนขาม
หัวงัว
งิ้วงาม
เม็ก
ลอมคอม
เหล่างิ้ว
เหล่างิ้ว
จังหาร
จังหาร
โนนขาม