ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

Din Dam, Changhan, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดอนหวาย
ดอนแคน
พยอม
พยอม
จานทุ่ง
คุยค้อ
ขมิ้น
เลิงคา
ดินดำ
หนองบัวรอง
ค้อน้อย
เลิงคา
สะแบง
ดงยาง
ขมิ้น
ดอนแคน
คุยค้อ