ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

Pa Fa, Changhan, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ม่วงน้ำ
ม่วงน้ำ
ม่วงน้ำ
เหล่ากล้วย
เหล่ากล้วย
ดอนเกษม
ปาฝา
ปาฝา
ดู่น้ำ
ปาฝา
เหล่ากล้วย
ม่วงน้ำ