ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

Phak Waen, Changhan, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คางยูง
อนามัย
ไข้นุ่น
โนนเชียงบัง
หาด
บาก
ดงเครือวัลย์
ผักแว่น
ดงเค็ง
โนนศึกษา
ดอนสวรรค์
ผักแว่น
คางฮุ่ง