ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

Yang Yai, Changhan, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ตลาด
โพน
โนนสูง
ยางใหญ่
หัวนายาง
ท่างาม
น้ำเค็ม
โนนเสถียร
หัวนายาง
ท่างาม