ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Bueng Ngam, Thung Khao Luang, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาแพง
ท่าค้อ
มะบ้า
นางาม
วังทอง
ดอนแก้ว
มะแว
โนนราษี
ดอนโมง
ดอนแก้ว
ค้อชา
โนนยาง
หนองไชยวาน