ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Lao, Thung Khao Luang, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ห้วยสนุก
สะพานทอง
บัวหลวง
เหล่า
เหล่าหาด
ยางกลาง
ซองแมว
หนองหล่ม
บัวหลวง
สหราษฎร์
ห้วยสนุก