ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Thawat Buri, Thawat Buri, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หัวโนน
หัวโนน
ดู่อีโต้
แต้
คางฮุง
โนนดู่
โพธิ์ราษฎร์
พูลสวัสดิ์
หัวโนน
ร่วมมิตร
ดู่
คางฮุง