ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Ma-ue, Thawat Buri, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดอนแคน
ดงบ้านนา
เขตขันธ์
กู่
โนนเดื่อ
ยางกู่
กู่
มะอึ
ปรางค์กู่
ดอนศรีเมือง