ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Ratchathani, Thawat Buri, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ราชธานี
อีหมุน
หนองเทา
อีหลุบ
เหล่าอ้อย
โพธิ์สว่าง
หนองปิง
ราชใหม่
ดอนสวรรค์
ราชเก่า
อีหมุน