ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Phok, Thawat Buri, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คัดเค้า
มะเหลื่อม
ดอนชัย
ชาติ
หนองพอก
ไก่ป่า
ป่าเป้า
ไชยอุดม
แสงทอง