ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Um Mao, Thawat Buri, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
อุ่มเม้า
อุ่มเม้า
ขี้เหล็ก
นาคำ
จันทร์สว่าง
ฝั่งแดง
ป่าสุ่ม
คางฮุงน้อย
ฮางฮะ
ยางน้อย
หนองหญ้าหวาย
มะโก๊ก
เขียวไพรวัลย์
อุ่มเม้า
คำเจริญ