ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Khwao Thung, Thawat Buri, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองบัว
เขวาทุ่ง
เหล่าใหญ่
หนองบัวน้อย
หนองส้วม
หนองช้าง
โพธิ์แก้ว
หนองต่าย
ดอนแคน
พรหมจรรย์