ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Phaisan, Thawat Buri, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เพ็ก
ดู่
หัวบ่อ
ดอนงัว
ท่าบ่อ
เก่าน้อย
โนนสะอาด
ดู่
ดอนงัว