ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

Dok Lam, Pathum Rat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดอกล้ำ
โพนงาม
หนองคู
โคกเพ็ก
โนนสะอาด
หนองแต้
ม่วง
หนองกุลา
โนนน้อย
โนนสั้น
แสนสี
ตาจ่อย
หนองสระ
ค้อ
สระแก้ว