ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

Bua Daeng, Pathum Rat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บัวแดง
โคกทม
จานเหนือ
หนองบึง
คุยแต้
โนนรัง
หนองขาม
ดอนดู่
ตลาด
โคกทม
บัวแดง
ตลาด