ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

Sa Bua, Pathum Rat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สระบัว
สะแบง
อิถุน
หนองหญ้ารังกา
ดอนดู่
บัวขาว
เขวาโคก
เขวาทุ่ง
หนองมะเขือ
ภูดิน
โนนท่อน
ศรีไสล
หนองบัวแดงน้อย
ปอภาร
สระบัว
บัวขาว
เขวาพัฒนา