ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Khaen, Pathum Rat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองแคน
หนองบัวบาน
ดู่ใหญ่
ฝายใหญ่
สำราญ
สวนปอ
ดู่โป้
โคกกลาง
แดนสวรรค์
หนองบาก
เหล่าป่าแคน
สวนปอ
ฝายใหญ่
ดู่ใหญ่