ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

Non Sawan, Pathum Rat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โนนสวรรค์
บักตู้
น้ำคำ
ฮ่องแฮ่
ส้มโฮง
หัวช้าง
โนน
สวายโดด
ดูน
โนนตาแสง
หนองม่วง
พยอม
โนนใหม่
โนนสวรรค์
เริงแก
โนนสวรรค์