ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

Kut Nam Sai, Phanom Phrai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กุดน้ำใส
กุดน้ำใส
ดงมัน
ท่าสะพาน
คูฟ้า
โคกน้อย
ดงแจ้ง
โคกศรี
กลาง
เจริญสุข