ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

Kham Hai, Phanom Phrai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คำไฮ
คำไฮ
นางเตี้ย
โปง
โปง
โนนศิลา
ไศลทอง
สำโรง
ดอนคำ
คำไฮ